news

ข่าว

ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานวิจัยได้ที่นี่

View details »

meeting

ประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม

การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมที่น่าสนใจเข้าร่วมงาน

View details »

research

งานวิจัย

ผลงานวิจัยที่น่าสนใจ

View details »


ติดตามรายละเอียดโครงการอบรม/สัมมนาต่างๆ ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ที่

ams.kku.ac.th/research


สุภาพ ไชยยา