ประชุม/อบรม/สัมมนา
# ชื่องาน วิทยากร วันที่ สถานที่ วันปิดรับสมัคร จำนวนรับ/สมัคร ประเภท *
21 ดูรายละเอียดโครงการอบรม/สัมมนาต่างๆ ของคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ที่ ams.kku.ac.th/research . 05/07/2019 15:45-05/07/2020 00:00 ams.kku.ac.th/research 05/07/2020 23:59 0/0 สัมมนา