ข้อมูลการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม
ชื่อการสัมมนา: ดูรายละเอียดโครงการอบรม/สัมมนาต่างๆ ของคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ที่ ams.kku.ac.th/research
วิทยากร: .
วันที่เริ่ม: 05/07/2019 15:45
วันที่สิ้นสุด: 05/07/2020 00:00
สถานที่: ams.kku.ac.th/research
ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา: 0
ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคลากร มข.: 0
ค่าลงทะเบียนสำหรับบุคลากรทั่วไป: 0
วันสิ้นสุดการลงทะเบียน: 05/07/2020 23:59
จำนวนรับ/จำนวนสมัคร: 0/0